Contoh Dakwah Singkat Seputar Dinul Islam

Contoh Dakwah Singkat Seputar Dinul Islam

Wawasan Edukasi - Alhamdulillah, segala puji hanya untuk Allah. Dia telah memberikan anugerah yang maha besar kepada kita, yaitu anugerah islam. Tidak semua orang dapat merasakan manisnya Islam. Islam adalah way of life bagi manusia dalam dunia ini. Orang yang berpegang tegus dengan ajaran agama Islam, akan dijamin hidupnya bahagia baik di dunia dan akhirat.

Shalawat serta salam semoga tercurahkan keoada Nabi Muhammad SAW yang telah meletakkan sendi-sendi dasar agama Islam sebagai petunjuk dan pedoman hidup manusia di muka bumi ini. Semoga Allah senantiasa mencurahkan rahmat serta kasih sayang-Nya kepada beliau, keluarganya, sahabatnya, serta seluruh ummatnya yang setia memegang teguh ajaran Islam.

Hadirin yang berbahagia.

Manusia adalah makhluk beragama. Hal ini didasarkan pada fitrah dan naluri manusia bahwa ada kekuatan yang luar biasa yang mengendalikan hidup mereka. Kekuatan tersebut yang mengatur alam semesta dan menentukan hidup mati seseorang, nasib hidup seseorang dan sebagainya. Kekuatan itu adalah Tuhan.

Baca juga: Persaudaraan Islamiyah

Di tengah usaha manusia mencari siapa tuhan mereka, kekuatan apa yang mengendalikan mereka, muncullah kepercayaan seperti adanya kekuatan roh-roh orang yang mati (animism), kekuatan dari benda-benda mati (dinamisme) dan lain-lain. Kepercayaan tersebut cenderung membawa manusia ke dalam kesesatan karena hanya didasarkan pada rasio yang pendek, kepercayaan para leluhurnya dan sebagainya. Kepercayaan tersebut kemudian diramu dengan  bingkai agama yang berisi tata cara peribadatan terhadap tuhan.

Untuk meluruskan keyakinan manusia, Allah menurunkan risalah ilahiyah kepada mereka melalui para rasul-Nya dalam bingkai Agama Islam. Para rasul kemudian menjelaskan bahwa tiada tuhan selain Allah. Allah yang telah menciptakan mereka, menciptakan alam semesta, mengendalikan kehidupan dan menentukan hidup mati seseorang. Oleh karena itu segala bentuk sesembahan dan peribadatan hanya mutlak untuk Allah SWT. Agama yang benar di sisi Allah adalah agama Islam. Di dalamnya terdapat penjelasan tentang tata cara hidup, bentuk-bentuk peribadatan dan lain-lain yang mencakup segala aspek kehidupan manusia. Allah berfirman dalam surat Ali Imran ayat 19

Artinya: “sesungguhnya agama (yang diridhai) di sisi Allah hanyalah Islam.”

Jadi agama yang haq di sisi Allah adalah agama Islam. Siapa yang memeluk agama lain selain agama Islam tidak akan diterima dari padanya sesuatupun. Dan di akhirat nanti ia termasuk orang-orang yang merugi. Berkaitan hal ini, Allah berfirman dalam surat Ali Imran ayat 85

Artinya: “Barangsiapa mencari agama selain agama Islam, maka sekali-kali tidaklah akan diterima (agama itu) daripadanya, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang rugi."

Hadirin yang dimulyakan Allah SWT.

Apakah agama Islam itu?
Islam berasal dari kata “aslama-yuslimu-islamaan” yang artinya selamat, yakni yang membawa keselamatan, kesejahteraan dan kebahagiaan. Yakni agama yang pokok aqidah atau keyakinannya adalah mngesakan Allah, tiada tuhan selain Allah dan Dia yang patutu dipuja dan disembah. Segala bentuk peribadatan hanya ditujukan untuk mengikhlaskannya karena Allah.

Agama Islam adalah agama yang paling sempurna, agama yang meliputi segala aspek kehidupan manusia. Islam adalah way of life yang paling pas untuk mengatur kehidupan manusia. Dari perkara yang paling sederhana seperti adab buang air, tata cara bersuci hingga permasalahan khilafah, pemerintahan atau ketatanegaraan. Itu semua dirinci dengan gambling oleh Islam dalam Al Quran dan dijelaskan dengan bahasa yang mudah oleh Nabi Muhammad SAW melalu sabda dan hadistnya. Islam adalah tinggi dan tidak ada yang lebih tinggi selain islam. Seberti sabda Nabi berikut ini

Artinya: “Islam itu tinggi dan tidak ada yang lebih tinggi dari padanya (HR. Bukhari)”

Baca juga: Anjuran Berbakti Kepada Orang tua

No comments for "Contoh Dakwah Singkat Seputar Dinul Islam"