Contoh Ceramah dan Kultum Singkat tentang Keutamaan orang yang berilmu

keutamaan orang berilmu

Kultum tentang Keutamaan Orang Berilmu – berikut ini wawasan edukasi berikan contoh naskah teks kultum tentang orang berilmu.

Segala puji hanya untuk Allah, yang telah melimpahkan karunia akal dan fikiran kepada manusia dan menghiasinya dengan ilmu pengetahuan untuk bekal hidup di dunia dan akhirat. Shalawat serta salam semoga terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang senantiasa mendorong ummatnya untuk menuntut ilmu dan mengamalkannya dengan sebaik-baiknya.

Baca juga: contoh muqaddimah ceramah

Allah telah memberikan satu karunia kepada manusia yang tiada ternilai harganya. Karunia ini yang membedakan antara manusia dengan hewan. Degannya manusia dapat berperilaku dan bertindak sesuai dengan koridor kemanusiaan. Karunia ini adalah akal, dengan akal seseorang dapat berfikir sebelum bertindak.

Hanya orang-orang yang berilmu yang mempergunakan ni’mat akal dengan sebaik-baiknya. Untuk memperoleh ilmu pengetahuan yang luas harus dengan belajar. Allah menjelaskan perbedaan antara orang yang berilmu pengetahuan dengan yang tidak. Sebagaimana Firman-Nya dalam surat Az-Zumar: 9

Artinya: “katanlah: “adakah sama orang-orang yang mengetahui dengan yang orang-orang yang tidak mengetahui?” sesungguhnya orang yang berakallah yang dapat menerima pelajaran.” (QS Az Zumar: 9)

Menuntut ilmu adalah kewaiban bagi setiap orang muslim, sebagaimana sabda Rasul:

Artinya: “Menuntut ilmu adalah kewajiban bagi tiap orang muslim.” (HR. Ibnu Majah)

Dalam hadits lain Rasulullah menjelaskan bahwa siapa yang menempuh jalan dalam rangka menuntut ilmu pengetahuan, maka Allah akan memudahkan baginya jalan ke surga. Sebagaimana sabda Rasulullah berikut ini

“Siapa yang menempuh jalan dalam rangka menuntut ilmu pengetahuan, maka Allah akan memudahkan baginya jalan ke surga.” (HR. Bukhari)

Hadirin yang berbahagia,

Orang yang berilmu tidaklah sama dengan orang bodoh. Orang yang berilmu atau orang alim akan mempunyai kedudukan yang terhormat dalam masyarakat, disegani, dihormati, dan dijadikan tempat bertanya oleh masyarakat. Orang yang berilmu akan dapat memberikan pengaruh yang besar pada lingkungannya. Berbeda dengan orang bodoh, yang hanya menjadi bahan olokan orang lain, dipandang hina dan disepelekan. Allah berjanji dalam Al Quran bahwa Dia akan meninggikan derajat orang yang beriman dan berpengetahuan sebagaimana firman-Nya berikut ini

Artinya: “Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman diantaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat.” (QS. Al Mujadilah: 11)

Selain kepandaian, seseorang juga harus berbekal keimanan. Iman dan ilmu merupakan dua komponen utama supaya derajat seseorang menjadi tinggi. Makanya dalam ayat di atas Allah berjanji akan mengangkat derajat orang yang beriman dan berpengetahuan. Kecenderungan seseorang untuk menyalahgunakan kepandaian yang dimiliki bila tidak disertai keimanan. Ia akan membodohi orang, mencari keuntungan dengan jalan yang bathil, dan merasa pandai sendiri. Jika seseorang beriman namun tidak dibekali dengan kepandaian yang mumpuni, maka ia pun susah memperoleh martabat yang tinggi di sisi Allah dan manusia. Ia terkadang melaksanakan ibadah tanpa dibarengi dengan ilmu sehingga seringkali salah dan tidak sesuai dengan syariat.

Itulah sekilas contoh ceramah singkat, tentang keutamaan orang berilmu semoga dapat bermanfaat bagi Anda yang sedang membutuhkan. Silahkan kembangkan sendiri bagaimana cara menyampaikannya sesuai dengan gaya Anda berdakwah.

Baca juga:

3 Replies to “Contoh Ceramah dan Kultum Singkat tentang Keutamaan orang yang…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *